Pravno odeljenje

Informacije sadržane na ovoj Internet stranici su namijenjene samo za informisanje u principu. Informacije obezbjeđuje Porto Montenegro i, iako vodimo računa da one budu ažurirane i tačne, odričemo se svih uvjeravanja i garancija svake vrste, bilo izričitih ili podrazumijevanih, u vezi sa potpunošću, tačnošću, pouzdanošću, prikladnošću ili raspoloživošću u pogledu Internet stranice ili informacija, proizvoda, usluga ili pratećih ilustracija sadržanih na Internet stranici za bilo koju svrhu. Svako oslanjanje na te informacije je, prema tome, isključivo na vaš sopstveni rizik.

Ni u kojem slučaju nijesmo odgovorni za bilo koji gubitak ili štetu, uključujući, bez ograničavanja, indirektni posljedični gubitak i štetu, ili svaki gubitak ili štetu koja u bilo kojem obliku proizilazi iz, ili nastaje u vezi sa korišćenjem informacija sa ove Internet stranice. Putem ove Internet stranice možete se povezati sa drugim stranicama koje nijesu pod kontrolom društva Porto Montenegro. Nemamo kontrolu na karakterom, sadržajem i dostupnošću tih Internet stranica. Upućivanje na bilo koje linkove ne znači obavezno i preporuku ili potvrdu stavova iznijetih u njima. Uloženo je svako nastojanje da ova Internet stranica bude ažurirana i da radi bez smetnji.

Međutim, Porto Montenegro ne preuzima nijednu odgovornost, niti se smatra odgovrnim za privremenu nedostupnost Internet stranice zbog tehničkih smetnji koje su izvan njene kontrole.